konkurs Szukamy zimy z Bioleev

Regulamin konkursu
„Szukamy zimy z Bioleev!”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem posta konkursowego na stronie FB marki Bioleev, opublikowanego 24 stycznia 2020 roku: https://www.facebook.com/bioleev.

  1.2. Organizatorem konkursu jest marka kosmetyków naturalnych Bioleev z siedzibą w Zabierzowie Bocheńskim (Zabierzów Bocheński 419, 32-007 Zabierzów Bocheński; adres www: http://bioleev.com/, e-mail: kontakt@bioleev.sklep.pl).

  1.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany bądź związany w inny sposób z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielami lub administratorami – serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niniejszy konkurs, a w sprawie jego organizacji i przebiegu należy kontaktować się wyłącznie z Organizatorem konkursu.

  1.4. Konkurs odbywa się od 24 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. (do godz. 20.20). Zgłoszenia w postaci fotografii opublikowanych w komentarzu pod postem konkursowym, które zostaną zamieszczone przez Uczestników w tym terminie i będą zgodne z opisanymi zasadami – biorą udział w konkursie.

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  2.1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają osobiste konto profilowe w serwisie Facebook oraz zaakceptują regulamin konkursu – w tym ważny wymóg odbioru nagrody (przesyłki) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2.2. Zamieszczenie pracy konkursowej przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią oraz akceptacją wszystkich wymogów niniejszego regulaminu.

  2.3. Warunkiem uzyskania prawa do ubiegania się o nagrodę jest zamieszczenie przez Uczestnika fotografii w komentarzu pod postem konkursowym, odpowiadającej opisanej w nim treści zadania i jego uwarunkowaniom (przedstawienie na zdjęciu w rozpoznawalny sposób produktu Bioleev w zimowej scenerii lub w powiązaniu z akcesoriami lub sytuacjami powiązanymi z okresem zimowym) – we wskazanym terminie trwania konkursu.

  2.4. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik potwierdza, że pozostaje w posiadaniu osobistych i majątkowych praw autorskich do opublikowanego dzieła (fotografii). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób prezentacji, zawartość (treść i sposób obrazowania) oraz ewentualne naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich.

  2.5. Praca konkursowa nie może w żaden sposób godzić w prawa oraz godność osób trzecich. W przypadku uznania wypowiedzi za naruszającą interes osób trzecich (w tym podmiotów gospodarczych), Organizator ma prawo podjąć decyzję o usunięciu zgłoszenia Uczestnika.

  2.6. Uczestnik może wziąć udział w konkursie zamieszczając dowolną liczbę prac konkursowych spełniających wymogi niniejszego regulaminu, każdorazowo zamieszczając pracę w oddzielnym komentarzu. Dokonując oceny zgłoszeń, Organizator będzie brał pod uwagę wszystkie prace Uczestników konkursu, niezależnie od liczby zgłoszeń (zdjęć opublikowanych w komentarzu).

 • 3. NAGRODY

  3.1. Nagrody w konkursie przyznane zostaną przez Organizatora na podstawie oceny kreatywności, pomysłowości i wartości merytorycznej fotografii zamieszczonej w komentarzu – oraz zgodności pracy z treścią zadania wskazanego w poście konkursowym.

  3.2. Spośród zgłoszeń wybrane zostaną trzy prace konkursowa uznane przez Organizatora za najlepsze, których autorzy otrzymają nagrody konkursowe:

  I miejsce – e-bon podarunkowy o wartości 150 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.bioleev.sklep.pl
  II miejsce – e-bon podarunkowy o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.bioleev.sklep.pl
  III miejsce – e-bon podarunkowy o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.bioleev.sklep.pl

  E-bony posiadają unikalne kody, generowane indywidualnie do każdego z nich, dzięki czemu ich posiadacze będą mogli je zrealizować natychmiast po otrzymaniu wiadomości e-mail lub w dowolnym momencie do końca grudnia 2020 roku.

  3.3. Nazwiska lub nicki laureatów, którymi posłużyli się w serwisie Facebook w celu zamieszczenia prac konkursowych, zostaną podane pod postem konkursowym 21 lutego 2020 r. W przypadku zdarzeń losowych, uniemożliwiających podanie nazwisk/nicków laureatów konkursu we wskazanym terminie – zostaną one opublikowane niezwłocznie po usunięciu przeszkód, które uniemożliwiły ich publikację.

  3.4. Nagrody laureaci konkursu będą mogli zrealizować w sklepie internetowym www.bioleev.sklep.pl od chwili otrzymania wiadomości e-mail z e-bonem podarunkowym z unikalnym kodem, a wybrane produkty zostaną wysłane do laureata konkursu na koszt Organizatora kolejnego dnia roboczego po podaniu przez niego danych osobowych (przesłanych w wiadomości do administratorów strony FB Bioleev – Live with Nature) umożliwiających przesłanie produktów pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym Uczestnik będzie mógł odebrać otrzymaną nagrodę.

  3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki przez podmiot zajmujący się jej dostarczeniem. Mimo to dołoży wszelkich starań, by reagować na ew. zgłaszane przez Uczestników opóźnienia w jej dostarczeniu.

  3.6. Dane osobowe Uczestnika zostaną wykorzystane jednorazowo, w celu nadania przesyłki z nagrodą konkursową – nie będą podlegać dalszemu przetwarzaniu czy wykorzystywaniu w celach marketingowych.

  3.7. Nagroda konkursowa nie podlega wymianie na jej wartość w gotówce w całości lub w jakiejkolwiek jej części. Laureat konkursu może dokonać zakupu produktów w sklepie internetowym www.bioleev.sklep.pl za kwotę e-bonu. W przypadku dokonania zakupu o niższej wartości, różnica nie może zostać zwrócona w formie gotówkowej bądź jakiejkolwiek innej. W przypadku dokonania zakupu za kwotę wyższą niż wartość e-bonu, laureat konkursu zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty pokrywającej różnicę w kwocie dokonanych zakupów, wychodzącą poza wskazaną kwotę nagrody.


  4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  4.1. Werdykt Organizatora w zakresie oceny prac konkursowych, jak również decyzje o charakterze organizacyjnym mają charakter ostateczny. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odwołania się od nich oraz składania reklamacji w zakresie decyzji o przyznaniu nagród autorom wybranych komentarzy i akceptuje ten wymóg, decydując o wzięciu udziału w konkursie.

  4.2. W ew. sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.