konkurs Zabierz Bioleev na wakacje

Regulamin konkursu
„Zabierz Bioleev na wakacje!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem posta konkursowego na stronie FB marki Bioleev, opublikowanego 25 lipca 2019 roku: https://www.facebook.com/bioleev.

1.2. Organizatorem konkursu jest marka kosmetyków naturalnych Bioleev z siedzibą w Zabierzowie Bocheńskim (Zabierzów Bocheński 419, 32-007 Zabierzów Bocheński; adres www: http://bioleev.com/, e-mail: kontakt@bioleev.sklep.pl).

1.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany bądź związany w inny sposób z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielami lub administratorami – serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niniejszy konkurs, a w sprawie jego organizacji i przebiegu należy kontaktować się wyłącznie z Organizatorem konkursu.

1.4. Konkurs odbywa się od 25 lipca 2019 r. do 25 września 2019 r. (do godz. 23.59). Zgłoszenia w postaci fotografii opublikowanych w komentarzu pod postem konkursowym, które zostaną zamieszczone przez Uczestników w tym terminie – biorą udział w konkursie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają osobiste konto profilowe w serwisie Facebook oraz zaakceptują regulamin konkursu – w tym ważny wymóg odbioru nagrody (przesyłki) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Zamieszczenie pracy konkursowej przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią oraz akceptacją wszystkich wymogów niniejszego regulaminu.

2.3. Warunkiem uzyskania prawa do ubiegania się o nagrodę jest zamieszczenie przez Uczestnika fotografii w komentarzu pod postem konkursowym, odpowiadającej opisanej w nim treści zadania i jego uwarunkowaniom (przedstawienie na zdjęciu w rozpoznawalny sposób produktu Bioleev w miejscu wakacyjnej wyprawy) – we wskazanym terminie trwania konkursu.

2.4. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik potwierdza, że pozostaje w posiadaniu osobistych i majątkowych praw autorskich do opublikowanego dzieła (fotografii). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób prezentacji, zawartość (treść i sposób obrazowania) oraz ewentualne naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich.

2.5. Praca konkursowa nie może w żaden sposób godzić w prawa oraz godność osób trzecich. W przypadku uznania wypowiedzi za naruszającą interes osób trzecich (w tym podmiotów gospodarczych), Organizator ma prawo podjąć decyzję o usunięciu zgłoszenia Uczestnika.

2.6. Uczestnik może wziąć udział w konkursie zamieszczając dowolną liczbę prac konkursowych spełniających wymogi niniejszego regulaminu, każdorazowo zamieszczając pracę w oddzielnym komentarzu. Dokonując oceny zgłoszeń, Organizator będzie brał pod uwagę wszystkie prace Uczestników konkursu, niezależnie od liczby zgłoszeń (zdjęć opublikowanych w komentarzu).

3. NAGRODY

3.1. Nagrody w konkursie przyznane zostaną przez Organizatora na podstawie oceny kreatywności, pomysłowości i wartości merytorycznej zamieszczonego komentarza – oraz zgodności pracy z treścią zadania wskazanego w poście konkursowym.

3.2. Spośród zgłoszeń wybrana zostanie jedna praca konkursowa uznana przez Organizatora za najlepszą, której autor otrzymają nagrodę konkursową: możliwość wykorzystania kwoty 500 zł na zakup kosmetyków naturalnych Bioleev w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.bioleev.sklep.pl.

3.3. Nazwisko lub nick laureata, którym posłużył się w serwisie Facebook w celu zamieszczenia pracy konkursowej zostanie podane pod postem konkursowym do 30 września 2019 r. W przypadku zdarzeń losowych, uniemożliwiających podanie nazwiska/nicka laureata konkursu we wskazanym terminie – zostanie ono opublikowane niezwłocznie po usunięciu przeszkód, uniemożliwiających jego publikację.

3.4. Nagrodę laureat konkursu będzie mógł zrealizować w sklepie internetowym www.bioleev.sklep.pl od chwili ogłoszenia wyników i potwierdzenia przyjęcia nagrody, a wybrane produkty zostaną wysłane do laureata konkursu na koszt Organizatora kolejnego dnia roboczego po podaniu przez niego danych osobowych (przesłanych w wiadomości do administratorów strony FB Bioleev – Live with Nature) umożliwiających przesłanie produktów pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym Uczestnik będzie mógł odebrać otrzymaną nagrodę.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki przez podmiot zajmujący się jej dostarczeniem. Mimo to dołoży wszelkich starań, by reagować na ew. zgłaszane przez Uczestników opóźnienia w jej dostarczeniu.

3.6. Dane osobowe Uczestnika zostaną wykorzystane jednorazowo, w celu nadania przesyłki z nagrodą konkursową – nie będą podlegać dalszemu przetwarzaniu czy wykorzystywaniu w celach marketingowych.

3.7. Nagroda konkursowa nie podlega wymianie na jej wartość w gotówce w całości lub w jakiejkolwiek jej części. Laureat konkursu może dokonać zakupu produktów w sklepie internetowym www.bioleev.sklep.pl za kwotę 500 zł. W przypadku dokonania zakupu o niższej wartości, różnica nie może zostać zwrócona w formie gotówkowej bądź jakiejkolwiek innej. W przypadku dokonania zakupu za kwotę wyższą niż 500 zł, laureat konkursu zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty pokrywającej różnicę w kwocie dokonanych zakupów, wychodzącą poza wskazaną kwotę nagrody, czyli część opłaty ponad 500 zł.

3.8 Do wartości nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej 10 procent wartości nagrody. Laureat konkursu wyraża zgodę na to, by kwota ta nie została wypłacona na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w konkursie, odprowadzonej przez Organizatora we właściwym Urzędzie Skarbowym.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Werdykt Organizatora w zakresie oceny prac konkursowych, jak również decyzje o charakterze organizacyjnym mają charakter ostateczny. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odwołania się od nich oraz składania reklamacji w zakresie decyzji o przyznaniu nagród autorom wybranych komentarzy i akceptuje ten wymóg, decydując o wzięciu udziału w konkursie.

4.2. W ew. sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.