Darmowa dostawa już od 139 zł

Dla Ciebie i Twojej najbliższej przyjaciółki!

Regulamin konkursu
„Dla Ciebie i Twojej najbliższej przyjaciółki!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem posta konkursowego na stronie FB marki Bioleev, opublikowanego 30 lipca 2020 roku: https://www.facebook.com/bioleev.

1.2. Organizatorem konkursu jest marka kosmetyków naturalnych Bioleev z siedzibą w Zabierzowie Bocheńskim (Zabierzów Bocheński 419, 32-007 Zabierzów Bocheński; adres www: http://bioleev.com/, e-mail: kontakt@bioleev.sklep.pl).

1.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany bądź związany w inny sposób z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielami lub administratorami – serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niniejszy konkurs, a w sprawie jego organizacji i przebiegu należy kontaktować się wyłącznie z Organizatorem konkursu.

1.4. Konkurs odbywa się od 30 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. (do godz. 23.59). Zgłoszenia w postaci fotografii opublikowanych w komentarzu pod postem konkursowym, które zostaną zamieszczone przez Uczestników w tym terminie – biorą udział w konkursie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają osobiste konto profilowe w serwisie Facebook oraz zaakceptują regulamin konkursu – w tym ważny wymóg odbioru nagrody (przesyłki) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Zamieszczenie pracy konkursowej przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią oraz akceptacją wszystkich wymogów niniejszego regulaminu.

2.3. Warunkiem uzyskania prawa do ubiegania się o nagrodę jest zamieszczenie przez Uczestnika fotografii w komentarzu pod postem konkursowym, odpowiadającej opisanej w nim treści zadania i jego uwarunkowaniom (przedstawienie w rozpoznawalny sposób produktu Bioleev na zdjęciu prezentującym pasję, hobby, zainteresowania praktykowane przez uczestnika) – we wskazanym terminie trwania konkursu.

2.4. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik potwierdza, że pozostaje w posiadaniu osobistych i majątkowych praw autorskich do opublikowanego dzieła (fotografii). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób prezentacji, zawartość (treść i sposób obrazowania) oraz ewentualne naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich.

2.5. Praca konkursowa nie może w żaden sposób godzić w prawa oraz godność osób trzecich. W przypadku uznania wypowiedzi za naruszającą interes osób trzecich (w tym podmiotów gospodarczych), Organizator ma prawo podjąć decyzję o usunięciu zgłoszenia Uczestnika.

2.6. Uczestnik może wziąć udział w konkursie zamieszczając dowolną liczbę prac konkursowych spełniających wymogi niniejszego regulaminu, każdorazowo zamieszczając pracę w oddzielnym komentarzu. Dokonując oceny zgłoszeń, Organizator będzie brał pod uwagę wszystkie prace Uczestników konkursu, niezależnie od liczby zgłoszeń (zdjęć opublikowanych w komentarzu).

3. NAGRODY

3.1. Nagrody w konkursie przyznane zostaną przez Organizatora na podstawie oceny kreatywności, pomysłowości oraz zgodności pracy z treścią zadania wskazanego w poście konkursowym.

3.2. Spośród zgłoszeń wybranych zostanie pięć prac konkursowych uznanych przez Organizatora za najlepsze, których autorzy otrzymają jedną z równorzędnych nagród konkursowych: zestaw dwóch kwasów hialuronowych wybranych samodzielnie i dowolnie spośród kosmetyków naturalnych Bioleev tej kategorii w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.bioleev.sklep.pl (do wyboru kwasy hialuronowe o stężeniach 1,5 proc., 3 proc., 5 proc. oraz 7 proc.).

3.3. Nazwiska lub nicki laureatów, którymi posłużyli się w serwisie Facebook w celu zamieszczenia pracy konkursowej, zostaną podane pod postem konkursowym do 4 września 2020 r. W przypadku zdarzeń losowych, uniemożliwiających podanie nazwisk/nicków laureatów konkursu we wskazanym terminie – zostaną one opublikowane niezwłocznie po usunięciu przeszkód, uniemożliwiających ich publikację.

3.4. Nagrodę każdy laureat konkursu otrzyma w formie przesyłki, wysłanej na koszt Organizatora w ciągu dwóch dni roboczych po podaniu przez niego danych osobowych (przesłanych w wiadomości do administratorów strony FB Bioleev – Live with Nature) umożliwiających przesłanie produktów pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym Uczestnik będzie mógł odebrać otrzymaną nagrodę.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki przez podmiot zajmujący się jej dostarczeniem. Mimo to dołoży wszelkich starań, by reagować na ew. zgłaszane przez Uczestników opóźnienia w jej dostarczeniu.

3.6. Dane osobowe Uczestnika zostaną wykorzystane jednorazowo, w celu nadania przesyłki z nagrodą konkursową – nie będą podlegać dalszemu przetwarzaniu czy wykorzystywaniu w celach marketingowych.

3.7. Nagroda konkursowa nie podlega wymianie na jej wartość w gotówce w całości lub w jakiejkolwiek jej części.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Werdykt Organizatora w zakresie oceny prac konkursowych, jak również decyzje o charakterze organizacyjnym mają charakter ostateczny. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odwołania się od nich oraz składania reklamacji w zakresie decyzji o przyznaniu nagród autorom wybranych komentarzy i akceptuje ten wymóg, decydując o wzięciu udziału w konkursie.

4.2. W ew. sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

skorzystaj z rabatu

-10%

Tylko do końca września możesz skorzystać z dodatkowego rabatu na cały koszyk z kodem BIOLEEV09